Algemene voorwaarden

Wij zijn: Joke Dult (handelend onder de naam: Glance of Beauty), met maatschappelijke zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Emiel Lossystraat 68 en BE0842 370 764 (hierna de Dienstverlener, ons of wij).

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@glanceofbeauty.be

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, dit zowel in het instituut, via de website, sociale media of via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die wij, Joke Dult of Glance of Beauty, leveren.
 3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 4. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 5. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou als Klant en de Dienstverlener.
 6. Producten: producten die aangeboden worden door ons waaronder deze van Arkana, Make Up For Ever, La Bella Donna, Mavala en Footlogix en eventueel andere producten die door ons kunnen aangeboden worden.
 7. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 8. Website:glanceofbeauty.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze Diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, workshops, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod in het instituut of via de Website, via e-mail of sociale media.  De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn Herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Artikel 4 – Vergoeding: 

4.1. Algemeen

4.1.1. De prijzen voor een welbepaalde Dienst of een Product staan vermeld op de Website van de Dienstverlener of op de prijslijst in het instituut.

4.1.2. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten en reisonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

4.1.3. De Dienstverlener kan worden ingehuurd voor een welbepaalde Dienst of voor een welbepaalde tijdspanne. Voor opdrachten per tijdspanne geldt een uurtarief. De Dienstverlener wordt in dit laatste geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren. Tenzij anders overeengekomen met de Klant.

4.1.4. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden aan het standaard uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gefactureerd aan het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.

4.1.5. Voor werkzaamheden tussen 00:00 en 07:00 uur zal de Dienstverlener 200% van het standaard uurtarief aanrekenen.

4.1.6. Bovenop de genoemde tarieven kan er een onkostenvergoeding in rekening gebracht worden voor specifieke benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van het gewenste resultaat.

4.1.7. De door de Dienstverlener gemaakte reisonkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de Klant en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding aan €0.40 per kilometer. Ook eventuele overnachtingen zullen ten koste vallen van de Klant tenzij anders bedongen.

4.1.8. Reisonkosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de Klant inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Klant en Joke Dult.

4.2. Facturatie en betaling

4.2.1.   Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Diensten of Producten die in het instituut zijn verricht of aangekocht worden ter plaatse afgerekend. Voor Diensten of Producten die niet via de Website of in het instituut zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

4.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

4.2.3. Bij niet-betaling of wanbetaling van de factuur gericht aan de Klant in zijn of haar hoedanigheid van consument, zijn de bepalingen uit  boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de Dienstverlener de Klant een gratis herinnering sturen om het verschuldige bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de Klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12 % vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

 1. a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

Artikel 5 – Annulatie: 

5.1. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de annulatie van een welbepaalde Dienst of van een opdracht voor een welbepaalde tijdspanne:

5.2. Afspraken voor een welbepaalde Dienst in het instituut kunnen tot 48 uur op voorhand verplaatst worden via een link in de bevestigingsmail van de gemaakte afspraak.
Afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand geannuleerd worden via e-mail of telefoon.
Bij laattijdig annuleren of niet komen opdagen, wordt 50% van de geplande behandeling in rekening gebracht.

5.3. Geboekte opdrachten per tijdspanne kunnen door de Klant tot de 31ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd via e-mail. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht later wordt geannuleerd, is de Klant het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

 1. a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 15de dag voor de opdracht: 30% van het volledige factuurbedrag.
 2. b) Bij annulering vanaf de 14de dag tot de 8ste dag voor de opdracht: 50% van het volledige factuurbedrag.
 3. c) Bij annulering vanaf de 7de dag tot de dag van de opdracht: het volledige factuurbedrag.
 4. d) Indien de opdracht wordt geannuleerd als Joke Dult al ter plaatse is, worden – behalve het volledige factuurbedrag – ook de verplaatsingsonkosten gefactureerd.

5.4. Bij annulering van een bruidsarrangement, en andere bruidsdiensten, zal het voorschot niet terug betaald worden indien de proefdag reeds heeft plaatsgevonden. Bij annulatie na de proefdag gelden de bovenstaande annulatieregels voor het resterende factuurbedrag.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Algemeen

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de Klant zou worden toegebracht, tenzij sprake is van opzet. De Klant dient binnen 48 uur hiervan de Dienstverlener schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen.

6.2. Overmacht 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

6.3. Relaties met derden 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

6.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

6.5. Technische problemen Website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

6.6. Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

6.7. Eigen verantwoordelijkheid Klant

De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrecht 

7.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

7.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.

7.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

7.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst.

Artikel 8 – Gegevensverwerking 

8.1. Door het aanvaarden van een Dienst, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacyverklaring. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de Website.

8.2. In het kader van de Diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze Overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 9– Geheimhouding 

9.1. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale mediakanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 10 – Algemeen 

10.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomst(en) overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

10.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

10.3.  Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.